Our Partners

OLIn dhaabbilee Ardii Afrikaa keessas ta’ee Ardiilee biroo, kanneen xiyyeffannaan isaanii misooma dargaggootaa ( youth development) ta’e waliin ni hojjata. Yeroodhaa gara yerootti hariiroo dhaabbilee garagaraa waliin uumudhaan, walitti dhufeenya cimsachuudhaan dargaggoonni keenya fayyadamoo akka ta’an ni hojjata.

duplicacion-en-mercadeo-en-red

 

 

Advertisements