Book Reviews

Beekkumsi bu’uurafi utubaa waan hundaati. Dhaloonni tokko biyya isaatiif karaa hawaasummaa, dinagdee, siyaasaafii kanneen birootiinis bu’aa buusuudhaaf beekkumsa gahaa qabaachuu qaba. Kanaaf immoo barruulee adda addaa dubbisuunifi beekkumsa horachuun barbaachisaadha.

Dabalataanis waan tokko dubbisuun faaydaalee bu’uuraa hedduu qaba. Kanneen keessaa ijoon dandeettii waa xiinxaluu keenya dagaagsuuf, hiraara/cinqama sammuu xinneessuuf, jechoota haaraa baruuf, bashannanaaf, xiyyeeffannaa keenya dabaluufi kkf ni dha. Haa ta’u malee sababoota garagaraatiin dargaggoon aadaan dubbisaa isaa laafaadha. Dargaggeessi dubbisa aadaa godhatee guyyaa guyyaadhaan, torbee torbeedhaan dubbisu lakkofsi isaa xinnaadha. Keessattuummoo biyyoota akka keenyaa keessatti rakkoon kuni ol’aanaadha.

Rakkoo kana furuudhaan fedhiin dargaggoon keenya dubbisuuf qabu akka dabalu, kitaabotaafi barruuwwan faayda qabeessa ta’an cuunfaan isaanii fuula kana irratti kan dhiyaatan ta’a. Barruulen kunneen kanneen dandeettii hoggansaa dargaggoo keenyaa dabaluufi xiinsammuu isaanii dagaagsu irratti xiyyeffata. Kitaabbileenifi barruuleen xiyyeffannaan itti kennamus kanneen hoggansaa ( leadership), xiinsammuu ( psychology) akkasumas jijjirama bu’uurawaa dhuunfaa ( personal transformation) ti.

Haaluma kanaan kitaabbileen asi gaditti tarreeffaman kanneen muraasa;

  1. Leadership Challenges
  2. Emotional Intelligence
  3. Ethical Leadership
  4. Servant Leadership
  5. Transformational Leadership
  6. Long Walk to Freedom, Nelson Mandela’s Book
  7. Keys to Success by Napoleon Hill
  8. The 21 Irrefutable Laws of Leadership
  9. Leadership Qualities
  10. The Power of Failure
  11. Think and Grow Rich
  12. Goals
  13. Psycho-Cybernetics
  14. My Experiment with Truth, Mahatma Gandhi
  15. Autobiography of Marthin Luther King
  16. Autobiography of Malcolm X
  17. How to win friends and influence people
  18. The Seven habits of highly effective people by Steven Covey
  19. How to be successful in present day world
  20. The Eighth habit by Steven Covey
  21. Law of Attraction
  22. Jonathan Livingston Seagull
  23. As A Man Thinketh
  24. Awaken the Giant Within You
  25. Unconditional Life: Discovering The Power To Fulfill Your Dreams
  26. Change Your Mind – Change Your Life
  27. Success through A Positive Mental Attitude
  28. Real Magic Creating Miracles in Everyday Life
  29. Succeed and Grow Rich through Persuasion
  30. Goal Setting 101
  31. Goal Mapping: How to Turn Your Dreams into Realities
  32. The Power of Intention
  33. Nonviolent Communication – A Language of Life
  34. The Essential Gandhi: An Anthology of His Writings on His Life, Work, and Ideas
  35. Unlimited power
  36. Giant Steps
  37. The New Dynamics of Winning
  38. As A Man Thinketh
  39. A Higher Standard of Leadership
  40. How Successful Peoples Think
  41. The 21 Indispensable Qualities of A Leader
  42. The Leadership Pill: The Missing Ingredient in Motivating People Today
  43. The Heart of Leadership
  44. Turn the Ship Around; a True Story of Turning Followers into Leaders
  45. Why Nations Fail; The Origins of Power, Prosperity, and Poverty
  46. Leadership for Dummies
  47. The Mediator’s Handbook
  48. Built to Last
  49. Mindset:  The New Psychology of Success
  50. The Road to Character

Kanneen biroos….!

Advertisements