Advisory Services

Hojiiwwaan akka OLItti hojjatamu keessaa inni tokko hojii gorsaafi deeggarsa yaadaa waliif kennuuti. Haaluma kanaan dhimmoota garagaraa dargaggoota keenyaan gaafataman irratti gorsaafi deeggarsi yaadaa ni kennama. Asirratti namoonni beekkumsaafi muuxannoo qaban deeggarsa godhuudhaaf fedhii yoo qabaatan carraan kan kennamuuf ni ta’a.

Advertisements