Gorsa Mimmi’ooftuu Kudhan!

Har’a akkuman ganama hirribarraa ka’een imala jireenyaakoo waggoottan hedduuf keessa dabre yaadadhe. Kunoo Ergan Barumsa Koo Xumuree Yunivarsitiirraa  eebbifamee  Ganni kudhan guutuun dabreera . Yaa Rabbi guyyaan akkamitti fiiga?! Umriin keennas akkanumatti qaari’aa jira jechuudhaa bar😨 Dhugumatti ariitiin yeroo kuni baay’ee nama dinqa… nuti osoodhuma ijoollee of seenuu yeroon imalaa jirti.

Ajaa’ibuma:::)))))

Waggaan Kurnan ani keessa dabre kun kan bu’aa ba’iin hedduun guutameedha. Bu’aa bahii kana keessatti waan heddun arge, waan heddu baradhe. Wantootni Ani Baradhe Osoo Lakkaawwamanii heddu, haata’uu garuu hunda isaanii himanii fixuun hin danda’amu.

Mee har’aaf barmootawwan ijoo kurnan kana dubbisaa, yoo isin fayyadu ta’es waa irraa fudhadhaa!

1. Obsa Qabaadhu ~ nama hadhooytuu liqimsetu mi’ooftuu mi’aa isii beeka, nama dhiphina argetu bal’ina waanii isii beeka. Yeroo kamuu keessatti ati Obsuma qabaadhu, ciniinnadhuu bira darbi. Hunduu yeroo eeggateetuma dhufa, tokkorraa tokkotti ce’uuf garuu obsi baay’ee barbaachisaa ta’uu hin dagatin;

2. Eebba Namaa Dandeettu Jilbiiffadhuu Aamin Jedhi  ~ xiqqalleen si eebbisu aamin jedhi, guddalleen si eebbisu aamin jedhi, yoo aamin jettummoo kolfaaf qoosaa osoo hin ta’in onnee qulqulluun aaamin jedhi. Akkasuma Abaarsa halaalatti ofirraa eegi;

3. Nama Kamuu Hin Tuffatin, Namattis Dhara hin yaadin ~ guddaa kabajjee xinnaa hin tuffatin, ka qabu kabajjee kan hin qabne bira hin darbin. Boru eennun maaltu akka mudatu hin beektu, hundaa namooma isaanitiin kabaji. Ilmoo namaa kamityuu dhara hin yaadin, ati jaalattus jibbitus Rabbiin waan namaaf keennuuf lafa olkaaye ati himna ittiin dhoorkitu hin qabdu; 

4. Hariiroo Namaan Waliin Qabdu Cimsi ~ qabeenyi guddaan ati qabdu nama ati wal barteeni, nama addummaa jaalatu hin ta’in, nama hin barbaadu hin jedhin, adaduma nama barataa deemtun daandin bal’inaa siif banamaa adeemtii;

5. Kitaaba Dubbisi ~ haguma dandeettun waa dubbisuu baradhu, waan dubbiste hojirra oolchuf tattafadhu, waan irraa barattes namootaaf qooduf yaali. Namni dubbisu yeroo kamiyyuu haaromaa adeema.

6. Kaayyookee Tasuma Hin Irraanfatin ~ Namni gara imalu hin beekne garuma karaan isaan imalte deema. Namni gara deemu beeku garuu akkaataa kamiin eddoo yaade sana akka gahuu dandahu ni hubata. Kunimmoo waan xixinnoo daandii irratti nama mudatan bifa salphaa taheen bira dabruuf nama fayyada. Namni kaayyoof galma irratti xiyyeeffatu wantoota xixinnoodhaan hin baaragu, of duubas hin deebi’u.

7. Tattaaffadhu / Carraa Si bira Jiru Ija Lameenin ilaali ~ osoo fagoo hin mil’atin, osoo bahar gama qalbin sin kutin dura carraafi hiree si bira jirtu daawwadhu, hamma dandeetten carraa si bira jirutti fayyadamuuf yaali, nama waan kaluu isaa jirturraa fayyadametu riqichi biraa isaaf banamaa;

8. Siyaasa Eeggadhu ~ dargagummaan nama onnachiifti, onneen qofti immoo eessanuu nama hin geettu. Siyaasa beeki, baradhu, sirritti addaan baafadhu, garuu akka jabdutti eeggadhu. Yoo ati siyaasatti garmalee gamtu nama heddutu akka malee sitti gama. Hedduutu sirraan tarkaanfatee, qilee si buusee ofii nyaachuu barbaada, kanaaf carraa hin kennin;

9. Waa Shakkuu Baradhu ~ nama hundas, waan argitu hundas hin amanin. Waa shakkuu baradhu, waan sitti dhufe hundaa utaalte hayyee jettee ofitti fudhachuu keetin dura #Maalif? Jedhii gaafadhu. Yoo si jibbanis yoo si jaalatanis #Maalif jechuu hin irraanfatin; 

10. Namarra Heddu Hin Eegin ~ abaluu kiyyatu naaf jira jettee waan guddaa eenyurraayyuu hin abdatin. Guyyaa wanta eeyde nama eeydurraa dhabde mataan si bowwaafataa, firooma keetis dhabdaa. Waan dandeettu namaaf godhi malee namatu kana naa godha jettee namarraa waa hin eegin;

 

Advertisements

What do the Oromo People say About Jawar Mohammed’s Return to Home? Survey Reveals

By the Late July, on a public meeting in Frankfurt, Germany a famous Oromo, Ethiopian Political Activist,  Jawar Muhammad has declared his intention to return home to better support the struggle of his people. He has elaborated on his decision via BBC Afan Oromo and Amharic. Speaking to BBC Afaan Oromo and Amharic, he said that time necessitates him to go back as the Political landscape is gradually widening since the coming to power of Dr. Abiy Ahmed. Much debate and discussions are held across the public as to whether he has to return to his country at this time or not. As much as there is a support for his decision there are many who opposed it.

Following that Hawi Anole, a famous Oromo facebook Page which focuses much on the contemporary socio-political issue in Oromia Region and Ethiopia created a poll. In this poll, the people are asked whether they favor his decision or not. The survey went through June 30/2018 – July 6/2018. In just a week time 1175 people, largely Youths ( Qeerros) cast their vote. A slight majority, 649 people ( 55% ) voted in favor whereas the remaining 526 people ( 45%) voted against. Those in favor believe that regardless of the fragile political environment, his return to home is timely and has a lot to support the transition to an inclusive democracy. They also state that his return will strengthen the unity of the people and speed up the transition to a full democracy.

Those who voted against are priorly concerned about his personal safety and security. Even though they believe and want to see him Physically operating in his home country, they fear that the security situation is flawed and that risks his life. They insisted his decision needs to be reserved and he should stay coordinating the struggle from abroad. Speaking in favor of his decision,  Olbirat Kankoo states that Jawas has played a great role in Oromo peoples struggle for freedom, justice, and dignity. He is our leader. And this is a time for summation. I believe his coming to the country has a lot to contribute to our country’s transition to democracy. Struggle requires sacrifices and his coming will only be another commitment to sacrifice to our cause.’ Similarly another respondent, Amin Abdulkerim stated that if his security is guaranteed his coming has no problem. Since the daytime hyenas are dragging themselves down to a terrorist level, he should be given utmost protection.

Among those who voted against his decision, Abdi Saba stated that we don’t hate his return to home. Let alone the Oromo people, the entire ethnic group in the country wants him. However, as a leader of the emerging Oromo Youth ( namely Qeerroo), he should be given a serious protection. Those h=who have lost control of the state power are doing everything they can to drag the transition to democracy. So, until these change resistant daytime hyenas are cleared up, I want him to stay abroad.’

Adam Kede, another respondent stated that ‘ I don’t support his return. Because it’s time for our country to move towards peace, democracy, unity, and love. However, all these are in their early phase. No one knows what will happen. So, he should stay until it proved that there is a reliable change.

Booranaafi Baareentuun speaking against the decision stated that ‘ I usually see the change happening to our country in suspicion. I sometimes feel like there is a strategy in place to bring back all the freedom fighters to home and finally get things under control. However, regardless of my fear, If the current constitution is applied in full, and peoples voice gets respected, it will be all right. Unless that happens, the return of Jawar will bring back the successes we have achieved and will drag down our struggle. So, at this time we all need to get out of emotion and analyze the existing political situation in the country very seriously. Especially, trusting the political climate in Africa is so difficult, he added.

Jawar once labeled and accused by the Ethiopian Government for inciting violence and overthrowing the ‘legitimate’ government is now free as the Ministry of Justice under the leadership of the new Prime Minister Dr. Abiy Ahmed ordered his charges to be canceled last June. Amidst all the controversies on his decision, we are yet to see if he keep on his promises to return back and support the country’s transition to a full democracy. 

* Name used on above might not be realistic. They are extracts from facebook.

Murtii Biyyatti Deebi’uu Jawaar Ilaalchisee Ummanni Oromoo Maal Jedha? Bu’aa Qorannoo!

Daayrektarri OMN, xiinxalaa siyaasaafii falmataan mirga dhala namaa kan ta’e Obboo Jawaar Muhaammd, dhuma baatii Waxabajjii walgahii magaalaa Fraankfart, Jarmaniitti gaggeeffamerratti baatii Adoolessaa gara jalqabaatti gara biyyaa akka imalu ifa taasiseera. Sana boodas ibsa BBC Afaan Oromoofi BBC Afaan Amaariffaatiif kenneen murteen isaa qabsoon keenya of dura akka tarkaanfachiisuuf akka fayyadu ammaan achis ala taa’anii bu’aa dhufurra qaamaan biyya keessatti argamanii ummataan waliin hojjachuutu barbaachisaadha jedheera. Sababa kanaafis gara biyyaa galuudhaan hojiiwwan ceehumsa gara sirna dimokraasiitiif godhaman saffisiisuuf gahee ofii akka bahatu akkasumas tumsa akka godhu dubbatee jira. 

Murtee isaa kanaan wal qabatee miirri ummataa eddoo lamatti qoqqodameera. Namootni hedduun murtee isaa kana gammachuudhaan fudhatanis murteen isaa murtee dogongoraafii ariifataa akka tahe kan dubbatanis laayyoo miti. Bu’uuruma kanaan miirafi yaada ummataa bifa qabatamaa taheen madaaluuf qorannaan gara fuula feesbuukii Hawi Anoletiin ( https://www.facebook.com/hiwielona, maxxansa  waxabajjii 30/2018) gaggeeffamee ture. Qorannaa kanaaf gaafiin lama kan dhiyaate yommuu ta’u inni jalqabaa murtee isaa ni deeggartumoo ni mormitu? kan jedhu yommuu ta’u inni lammataa immoo mormiinsa yookiin deeggarsa keessaniif sababa keessan ibsadhaa kan jedhuudha. Bifuma kanaan qorannichi torban tokkoof; Sanbata Xinnaa Waxabajjii 30/2018 irraa kaasee – Jimaata Adooleesa 6/2018tiitti torbee tokkoof kan ture yommuu ta’u walumaagalatti namoonni 1175 sagalee isaanii kennaniiru. Haaluma kanaan namootni 649 ta’an (  55% )  murtee isaa kana akka deeggaran kan dubbatan yoo ta’u namoonni 526 ( 45% ) murtee isaa akka morman sagalee isaanii kennaniiru. 

Namootni murtee isaanii deeggaruudhaan sagalee kennatan sababni ijoon isaan lafa kaa’an yeroo biyyattiin ceehumsa gara dimokraasii taasisaa jirtu kanatti Jawaar gara biyyaa deebi’uun tumsa guddaa kan kennu tahuu isaa dubbatan. Namoonni kunneen itti dabalaniis, qabsoon aarsaa gaafata, aarsaa kanammoo ummata ofii waliin qabsaa’aa kanfaluun barbaachisaadhas jedhan. Qeerroof Uummanni Biyyaa Jawaar qaamaan argatachuun isaaniis kennaa guddaadha jechuudhaan dhufiinsa isaa miira gammachuutiin kan eegan tahuu dubbatan.

Kanneen murtee isaa deeggaran keessaa tokko kan ta’e Olbirat Kankoo akkana jedha     ‘Jawaar qabsoo oromoo keessatti bakka ol’aanaa qaba. Abbaa fi hoogganaa qeerroo keenyaatis jechuun ni danda’ama. Amma wanti hubatamuu malu yeroon yeroo ida’amuuti. Qabsoo n ummata Oromoo ni jalqabame malee hin goolabamne. Ani akka yaada kootti yoo biyya gale qabsoo godhamuuf itti dhiyeenyaan yoo itti hirmaate caalaa bu’aa fida jedheen yaada. Sodaan hin barbaachisu qabsoon gaggeessuun bakka mijataa keessa ta’uun qofa miti bakka wareegama barbaadu keessa taa’aniis qabsaa’uun barbaachisaadha. Baay’een qabsaa’ota Oromoo keenyaas wareegama hanga lubbuutti kaffaluun akkasumas kaffaluuf of kennuun bu’aan qabsoon keenya har’a irra jirtu kan argame.’ jedha. Haaluma walfakkaatuun Amin Abdulkariim yoo dubbatu ‘ Nageenyi dhuunfaa isaa siriitti itti yaadamnaan dhufuun isaa rakkoo tokkos hin qabu. Yeroo ammaa kana jarattin gara sadarkaa shororkeessummaatti gadi buutee jirti waan ta’eef eeggumsi cimaan isa barbaachisa. Kuni ta’uu baannaan akka sabaatti gatii guddaa akka nu kanfalchiisu beeknee itti yaaduu qabna jechuudhaan dubbata. 

Kanneen morman keessaa tokko kan ta’a Abdi Sabaa akkana jedhuun maalif akka morme dubbata  ‘ Galuu isaa hin jibbinu nama oromoo ta’e dhiisii saboonni cunqurfamoon biyya kanaa hundi itti gammadu jedhee yaada haa ta’uutii Jawaar abbaa qabsoo oromoo dhaloota qubeeti kanaaf haalli amma biyya keeysatti ta’aa jiruun wal qabatee eeggumsa Dr Abiyyiif taasifamuu olitti eeggumsi cimaan godhamuufii qaba yaada jedhu qaba. Jarattiin biyya tana dachee jeequmsaa gochuu barbaaddi waan ta’eef isarratti rakkoo takka dhaqqabsiifnaan fedhiin isaanii guuttameef jedhee yaada. Kanaaf waan isa dhabuu hin barbaanneef hanga waraabeyyiin guyyaa kunneen fala tokko argatanitti qofaa osoo turee gaariidha jedheen yaada.’ 

Adam Kede gama isaatiin yoo dubbatu ‘ Ani murtee isaa kana hin deeggaru. Sababni isaas yeroon amma keessa jirru yeroo cehumsa gara Dimokraasii, Nageenyaa, Tokkummaa fi Jaalalaati. Haa ta’u malee wantootni kunneen hundi isaanii waan lafa hin qabatinif ammatti dhufuun isaa murtee sirrii miti. Jawaar gara biyyaa dhufuu isaatiin dura jalqaba cehumsa kana keessaa haa baanu’ jechuudhaan dubbata. Booranaafi Baareentuun gama isaatiin yommuu dubbatu ‘ Ani adeemsa amma deemamaa jiru kana ija shakkiitinan ilaalaa jira. Tooftaa qabsa’oota Oromoo ittiin mooraatti galchanii tooftaa fi daangaa qabsoo isaa ittiin to’achuuf yaadame ta’innaa laata isa jedhutu na yaaddessa. Heera mootummaa amma jiru osoo irraa hinsharafamin hojii irra oolee murtiin sagalee ummataa kan kabajamu yoo ta’e gaaridha. Yoo kun hinta’in hafe garuu bu’uura qabsoo Oromoo bakka hedduutti ijaaramaa jiru diiguun ummata keenyaaf kasaaraadha. Kanaaf shakkuun gaariidha. Siyaasa miiraan qofa osoo hintaanee shallaggii fi xiinxala jabaa fi walxaxaa barbaada. Keessattu siyaasi Afrikaa kan dhugaaf dhaabbachuu hindandeenye waan ta’eef waan hunda amanuun rakkisaadha.’ jedha.

Walumagalatti bu’aan qorannoo kana irraa argame akka addessuutti irra hedduun namaa murtee Jawaar Muhaammad sagalee 55%nin kan deeggaran yommuu ta’u kanneen morman 45% ta’u. Haa ta’u malee kanneen murtee isaa deeggaranis ta’ee morman galuu isaatiin walqabatee yaaddoo mataa isaanii akka qaban addeessaaniiru. Namoonni murtee isaa deeggaran hedduun isaanii inni gara biyyaa galuun qabsoo bilisummaa Oromoo kan cimsuufii ceehumsa gara sirna dimokraasiitti godhamu kan saffisiisu akka ta’etti amanu. Kanneen murtee isaa morman hedduun isaaniis galuu isaa jibbuu osoo hin ta’in haalli nageenyaaf tasgabbii biyyattii amansiisaa waan hin ta’iniif, ceehumsi gara sirna dimokraasiitti godhamaa jiru xaxaafi gufuuwwan hedduun kan guutame waan ta’eef jidduu kana keessa dhufuu isaatiin walqabatee rakkoon isarra gahu kamiyyuu qabsoo keenya keessatti miidhaan inni fidu ol’aanaadha yaada jedhu irraayi. Yaadi ummataa kun akkuma jirutti ta’ee Jawaar Muhaammad murtee isaatiin itti fufee gara biyyaa ni galamoo hin galu? Yoo gales faaydaan inni qabuufii miidhaan inni qabu maali waan jedhu kan walumaan ilaallu ta’a.

  • Maqaaleen asii olitti eeraman hundi isaaniituu maqaa Marsaa Hawaasaa Irratti

          Faaydaarra Oolaniidha!