Leenjiwwan Gaggabaaboo

shutterstock_125404340

 

Yunivarsitiiwwan akkka Adduunyaatti bebbekkamoo ta’an kanneen akka Yunivarsitii Masaashutes, Harvard, Princeton, Cambridge fi kanneen kana fakkaatan irraa eddoo jirtan teessanii leenjiwwan gaggabaaboo fudhachuu akka dandeessan beektuu? Namoonni hedduun hin beekan ta’a carraa kanatti fayyadamuudhaan namoonni hedduun jireenya isaanii fooyyeffataniiru. 

Leenjiwwan kunneen gosa barnootaa garagaraa kan of keessatti hammatan yommuu ta’u eenyumtuu kan fedhii ofii filatee akka baratuuf mijataadha. Kanaafuu isinis carraa kanatti fayyadamuudhaan leenjiwwan kanneen akka fudhattan isiniif dhaamna. Kana godhuudhaaf hidhata asii gadii kana cuqaasaa.

www.edx.org 

Advertisements