Leenjiwwan Gaggabaaboo

shutterstock_125404340

 

Yunivarsitiiwwan akkka Adduunyaatti bebbekkamoo ta’an kanneen akka Yunivarsitii Masaashutes, Harvard, Princeton, Cambridge fi kanneen kana fakkaatan irraa eddoo jirtan teessanii leenjiwwan gaggabaaboo fudhachuu akka dandeessan beektuu? Namoonni hedduun hin beekan ta’a carraa kanatti fayyadamuudhaan namoonni hedduun jireenya isaanii fooyyeffataniiru. 

Leenjiwwan kunneen gosa barnootaa garagaraa kan of keessatti hammatan yommuu ta’u eenyumtuu kan fedhii ofii filatee akka baratuuf mijataadha. Kanaafuu isinis carraa kanatti fayyadamuudhaan leenjiwwan kanneen akka fudhattan isiniif dhaamna. Kana godhuudhaaf hidhata asii gadii kana cuqaasaa.

www.edx.org 

Advertisements

Carraa Barumsaa – Biyya Turkii

Mootummaan Turkii Sadarkaa barnootaa digrii lammaffaafi sadaffaa ( Maastarsiifi Doktorummaatiin) barsiisuuf carraa Iskoolaarshiippii banaa godheera. Carraa kanatti fayyadamuuf iyyannoo galchuun kan danda’amu Guraandhala 5  – Bitootessa 2 ( february 5 – 2 march) qofa. Kanaafuu namoonni kanaan dura barumsa digrii tokkoffaa ( BA/ BSc) qabdan iyyannoo kana akka galchitan gamanumaan isin yaadachiisuu barbaadna.

Namoota Iskoolaarshiippii kana injifataniif motummaan Turkii nyaata, dhugaatii, mana jireenyaa, inshuraansii fayyaa akkasumas maallaqa kiisaa ( Maastarsiif Liiraa Turkii 700,  Doktorummaaf Liiraa turkii 1400) ni kanfala. Iyyannoo galchachuuf hidhata/ liinkii asii gadii kana cuqaasaa.

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/turkiye-burslari-2018-2-donem-basvurulari-basliyor/

 

Carraa Leenjii YALI – EAST AFRICA

Dhaabbanni Young African leadership Initiative damee Afrikaa bahaa dargaggoota Umriin isaanii 18 – 35 ta’an dhimmoota ijoo sadi; Hoggansa Uummataa, Khalaqa Hojii akkasumas Daldala irratti leenjisuudhaaf iyyata baneera. Dargaggoonni dhimmoota sadeen kana irratti fedhii qabdan akka iyyannoo galchitan gamanumaan isiniif dhaamuun barbaadana.13263954_1609663822695063_7013112578770543104_n

Piroojectiin Young African Leadership Initiative jedhamu Prezidaantii Ameerikaa duraanii Baaraak Obaamaadhaan kan eegalame yommuu ta’u kaayyoon isaa ol’aanaan dargaggoota egeree Ardii Afrikaatiif fayyadan horuudha. Sagantaa kana irratti hirmaachuun carraa of dura gara Waashingtan, Ameerikaa dhufanii leenjilee wal fakkaatoo argachuudhaaf faaydaa guddaa qaba.

 

Iyyannoo Guutudhaaf Liinkii Asii gadii kana cuqaasaa/ Kooppii godhaatoo google godhaa. Ergasii ‘ APPLY’ isa jedhu tuquudhaan carraa keessan yaaluu dandeessu.

https://www.yalieastafrica.org

Beekkumsi bu’uurafi utubaa waan hundaati. Dhaloonni tokko biyya isaatiif karaa hawaasummaa, dinagdee, siyaasaafii kanneen birootiinis bu’aa buusuudhaaf beekkumsa gahaa qabaachuu qaba. Kanaaf immoo barruulee adda addaa dubbisuunifi beekkumsa horachuun barbaachisaadha.

Dabalataanis waan tokko dubbisuun faaydaalee bu’uuraa hedduu qaba. Kanneen keessaa ijoon dandeettii waa xiinxaluu keenya dagaagsuuf, hiraara/cinqama sammuu xinneessuuf, jechoota haaraa baruuf, bashannanaaf, xiyyeeffannaa keenya dabaluufi kkf ni dha. Haa ta’u malee sababoota garagaraatiin dargaggoon aadaan dubbisaa isaa laafaadha. Dargaggeessi dubbisa aadaa godhatee guyyaa guyyaadhaan, torbee torbeedhaan dubbisu lakkofsi isaa xinnaadha. Keessattuummoo biyyoota akka keenyaa keessatti rakkoon kuni ol’aanaadha.

Rakkoo kana furuudhaan fedhiin dargaggoon keenya dubbisuuf qabu akka dabalu, kitaabotaafi barruuwwan faayda qabeessa ta’an cuunfaan isaanii fuula kana irratti kan dhiyaatan ta’a. Barruulen kunneen kanneen dandeettii hoggansaa dargaggoo keenyaa dabaluufi xiinsammuu isaanii dagaagsu irratti xiyyeffata. Kitaabbileenifi barruuleen xiyyeffannaan itti kennamus kanneen hoggansaa ( leadership), xiinsammuu ( psychology) akkasumas jijjirama bu’uurawaa dhuunfaa ( personal transformation) ti.